Aktualności

Konkurs!!!
01-12-2015

REGULAMIN KONKURSU„SYLWESTER Z PERRIER”

 

I. Organizator

Organizatorem Konkursu jest firma „Smaki Południa” F.H.U. Sebastian Zawadzki z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 8/4, 02-793 Warszawa, NIP 9241755437. 

 

II. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna:
  1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. posiadająca zarejestrowane konto w portalu społecznościowym Facebook i/lub stronę internetową,
  3. posiadająca konto e-mail (poczta elektroniczna).
  4. Status Uczestnika uzyskuje się w momencie przesłania formularza zgłoszeniowego zawierającego odpowiedź na pytanie konkursowe w pierwszym etapie.

 

III. Zasady ogólne

Konkurs jest publicznym przyrzeczeniem przez Organizatora nagrody za najlepszączynność, adresowanym do zamkniętego kręgu uczestników.

 

IV. Pierwszy etap Konkursu

 1. Zadaniem konkursowym w pierwszym etapie jest odpowiedź na pytanie konkursowe „Dlaczego to właśnie ja powinienem zostać zakwalifikowany do konkursu Sylwester z Perrier?”.
 2. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytanie konkursowe za pośrednictwem poczty email na adres [email protected] wraz z podaniem danych:
  1. imię i nazwisko
  2. adres poczty elektronicznej e-mail
  3. adres korespondencyjny
  4. numer telefonu
  5. adres URL strony internetowej
  6. adres URL profilu w portalu Facebook
  7. Spośród udzielonych odpowiedzi Organizator wybiera 20 najlepszych, których autorzy zostają zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu.

 

V. Drugi etap Konkursu

 1. Zadaniem konkursowym w drugim etapie jest przygotowanie napoju z wykorzystaniem Pakietu Konkursowego. Przygotowany napój może być dowolną mieszaniną innych napojów, w tym w szczególności może być koktajlem alkoholowym lub bezalkoholowym.
 2. Pakiet Konkursowy, obejmujący co najmniej 6 butelek wody Perrier 1L PET, 24 butelki wody Perrier 500 ml PET oraz 1 szklankę z logo Perrier, zostaje przesłany Uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia pierwszego etapu. Przesyłka zostaje dokonana na koszt Organizatora.
 3. Każdy Pakiet Konkursowy ma identyczną zawartość.
 4. Uczestnik drugiego etapu w celu wykonania zadania powinien w wyznaczonym terminie:
  1. samodzielnie przygotować napój z wykorzystanie Pakietu Konkursowego, zapisując przepis, według którego napój został przygotowany,
  2. wykonać fotografię przygotowanego napoju,
  3. opublikować w Internecie (w portalu Facebook i/lub na swojej stronie internetowej) zdjęcie przygotowanego napoju wraz z przepisem,
  4. przesłać fotografię, przepis (wraz z ewentualną informacją o zainspirowaniu się innym przepisem – zob. niżej) i odnośnik do publikacji w Internecie pocztą elektroniczną na adres [email protected]
  5. Organizator wybiera co najmniej trzech zwycięzców konkursu, oceniając sposób wykonania zadania konkursowego z uwzględnieniem następujących kryteriów:
   1. oryginalność i jakość użytego przepisu oraz smak napoju odtworzonego z wykorzystaniem tego przepisu,
   2. wartość estetyczną fotografii konkursowej,
   3. sposób publikacji w Internecie fotografii konkursowej i przepisu.

 

VI. Prawa autorskie

 1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać przepisów dotyczących praw autorskich.
 2. Napój i jego zdjęcie przygotowane w ramach zadania konkursowego powinny zostać przygotowane samodzielnie przez Uczestnika.
 3. Przepis na napój powinien być:
  1. stworzony samodzielnie, LUB
  2. należeć do domeny publicznej (utwory wchodzą do domeny publicznej 70 lat po śmierci ich twórcy).
  3. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawem autorskim nie są objęte pomysły, a jedynie sposób ich wyrażenia. Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której Uczestnik jedynie zainspiruje się innym przepisem w zakresie składu napoju, ale sam przepis opisze samodzielnie i w sposób nie budzący podejrzenia o skopiowanie opisu z innego źródła.
  4. W sytuacji zainspirowania się innym przepisem Uczestnik jest obowiązany poinformować o tym fakcie Organizatora i oznaczyć źródło inspiracji (np. dołączyć odnośnik do strony z pierwotnym przepisem).
  5. W wypadku korzystania z przepisu stworzonego samodzielnie (w tym zainspirowanego) i stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej co do czasu i terytorium, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanego utworu w celach marketingowych, w tym do rozpowszechniania utworu w dowolnej formie, oraz upoważnia Organizatora do udzielania sublicencji osobom trzecim w tym samym zakresie.

 

VII. Polityka prywatności

 1. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
  1. imię i nazwisko
  2. adres poczty elektronicznej e-mail
  3. adres korespondencyjny
  4. numer telefonu
  5. adres URL strony internetowej
  6. adres URL profilu w portalu Facebook
  7. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
  8. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą w celu przeprowadzenia konkursu.
  9. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.
  10. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.
  11. Cofnięcie zgody na korzystanie z danych lub sprzeciw wobec ich wykorzystywania jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie.
  12. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.
  13. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

 

VIII. Nagrody

 1. Każdy zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę: voucher uprawniający do wejścia na warsztaty kulinarne oraz zestaw wody Perrier o wartości 400zł. (Łączna wartość nagród 400zł/os. - voucher + zapas wody).
 2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu w sposób ustalony indywidualnie ze zwycięzcą. W razie braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą, nagroda zostanie wysłana przesyłką pocztową lub kurierską na adres korespondencyjny podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

IX. Czas trwania

 1. Pierwszy etap konkursu trwa od 30 listopada do 18 grudnia 2015 roku.
 2. Organizator rozstrzyga pierwszy etap Konkursu nie później niż 21 grudnia 2015 roku.
 3. Drugi etap Konkursu trwa do 1 stycznia 2016 roku.
 4. Organizator rozstrzyga drugi etap Konkursu nie później niż 17 stycznia 2016 roku.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Organizator może zmienić Regulamin wyłącznie z ważnych przyczyn, i po uprzednim poinformowaniu Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać uczestników już nabytych praw.
 3. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
Wykonanie: ExceptionBrak produktów do porównania.